Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2007 r.
I SA/Wr 1093/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.k. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 15 lipca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc, za maj, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad i grudzień 2001 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu 19 listopada 2007 r. pełnomocnikowi skarżącej doręczono wezwanie do uiszczenia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania tego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi, należnego wpisu sądowego, o czym świadczy treść przesłanego do Sądu potwierdzenia odbioru przesyłki.

Pełnomocnik strony skarżącej pismem z dnia 26 listopada 2007 r. oświadczył w imieniu mocodawczyni, że nie jest ona w stanie uiścić wpis sądowy w kwocie 237 zł.

Pełnomocnik strony skarżącej dotychczas nie uiściła w zakreślonym terminie wpisu sądowego od wniesionego środka zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 tej samej ustawy).

Na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy procesowej skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Pełnomocnik strony skarżącej dotychczas nie uiścił należnej opłaty sądowej. W przesłanym oświadczeniu wskazując na niemożność uiszczenia wpisu wskazał, że jest dla niego jasne, że skarga zostanie przez sąd odrzucona, co pozbawi jego mocodawczynie możliwości dochodzenia racji przed niezawisłym Sądem.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 § 1 i 2 tej ustawy procesowej terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, to jest regulacji zawartej w art. 110 -115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Po myśli przepisu art. 111 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin do uiszczenia wpisu od skargi rozpoczynał bieg w dniu 20 listopada 2007 r. i kończył się z upływem dnia 26 listopada 2007 r.

Jak wynika z akt sprawy strona skarżąca nie uiściła należnej opłaty sądowej od wniesionego środka zaskarżenia w zakreślonym w ustawie terminie mimo doręczenia jej stosownego wezwania.

Ponadto odnosząc się do zarzutu pozbawienia strony prawa dochodzenia jej praw przed sądem, zwrócić trzeba uwagę, że kwestia zwolnienia strony od obowiązku wpisu od skargi była przedmiotem badania przez sąd, który postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2007 r. odmówił stroni przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji.