Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2006 r.
I SA/Wr 1068/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Andrzej Szczerbiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od gier za poszczególne dekady od marca do grudnia 1999 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu (...) doręczono pełnomocnikowi skarżącego radcy prawnemu J. S.- w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a. - wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie opłaty sądowej. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 u.p.s.a.- w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń i w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Z akt sprawy wynika, iż w dniu (...) z powodu nieobecności adresata awizowano przesyłkę zawierającą wezwanie Sądu i pozostawiono ją na okres siedmiu dni w placówce pocztowej, o czym poinformowano adresata zawiadomieniem umieszczonym w skrzynce pocztowej. Skoro przesyłka nie została podjęta przez adresata w siedmiodniowym terminie, to tym samym, stosownie do powołanego wyżej przepisu, zaistniało domniemanie jej doręczenia.

Stosownie zaś do treści art. 220 § 1 u.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

W rozpoznawanej sprawie pomimo prawidłowego doręczenia pełnomocnikowi skarżącego wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu nie dopełniono wyżej wymienionego wymogu, w związku z czym Wojewódzki Sąd Administracyjny mając powyższe na względzie orzekł jak w sentencji.