Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2005 r.
I SA/Wr 1061/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. Ś. z dnia (...) w całości i umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia wznowienia postępowania w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2001 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

J. G. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. na wyżej oznaczone postanowienie. Pismem z dnia (...) - doręczonym skarżącemu w dniu (...) - wezwano stronę o uiszczenie wpisu od skargi oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Wezwanie to zawierało pouczenie, że uzupełnienie braków skargi winno nastąpić w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, że skarżący uiścił wpis sądowy w dniu (...), natomiast dotychczas nie uzupełnił pozostałego braku skargi w postaci określenia naruszenia prawa, bądź interesu prawnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a. - skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać m.in. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Natomiast na podstawie art. 230 § 1 i 2 u.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Jeżeli skarga dotknięta jest brakami, strona wzywana jest do ich uzupełnienia, a nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi.

Skarżący pomimo uiszczenia wpisu sądowego, nie uzupełnił pozostałego braku skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 u.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. orzekł jak w sentencji.