Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 marca 2006 r.
I SA/Wr 1059/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Przedsiębiorstwa A R. L. sp. j. we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) i (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia (...) nr (...) i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie, pismem z dnia (...), wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego, do złożenia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego i podania daty otrzymania zaskarżonej decyzji w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe pismo doręczono, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, prezesowi skarżącej spółki R. L. w dniu (...). Ostatni dzień do uzupełnienia braków skargi przypadał na dzień (...), a strona skarżąca braki te uzupełniła (...), czyli jeden dzień po terminie.

Pismem z dnia (...) strona skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty sądowej, w którym podniosła, iż wezwanie do uiszczenia wpisu odebrała nieupoważniona przez wspólników spółki osoba, a o fakcie odebrania korespondencji poinformowała w dniu (...).

Postanowieniem z dnia (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. odmówił stronie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków skargi.

Powyższe postanowienie stało się przedmiotem zażalenia wniesionego przez stronę skarżącą w dniu (...).

Po rozpoznaniu zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia (...). oddalił zażalenie strony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.s.a. - czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.s.a. i art. 220 § 3 p.s.a., gdy pomimo wezwania nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, a skarga została nienależycie opłacona, skarga podlega odrzuceniu przez sąd. Uiszczenie wpisu sądowego i uzupełnienie innych braków formalnych po terminie wywołuje taki sam skutek, jak nie dokonanie tych czynności w ogóle.

Z tych względów i wobec nie uwzględnienia przez Sąd pierwszej i drugiej instancji wniosku strony o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.