Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2005 r.
I SA/Wr 1042/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 listopada 2005 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 r. z dnia (...) Nr (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy zarządzenia Przewodniczącego, skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, pismo z dnia (...), zawierające wezwanie w tym przedmiocie, zostało doręczone skarżącemu w dniu (...). Wobec powyższego ostatnim dniem skutecznego uiszczenia wpisu sądowego był dzień (...). W ustawowym terminie należny wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi przepis art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej u.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast zgodnie z treścią art. 220 § 3 u.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym należało uznać, że skarga nie została opłacona w ustawowym siedmiodniowym terminie mimo prawidłowo doręczonego wezwania w tym przedmiocie, co skutkuje jej odrzuceniem na podstawie powołanych wyżej przepisów.