Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2005 r.
I SA/Wr 1032/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Dagmara Dominik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G.-Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok za zmarłego A. Z. i przeniesionego na K. G.-Z. - spadkobiercę podatnika - obowiązku zapłaty podatku należnego za 2003 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. skargę na wymienioną w sentencji decyzję. Powyższa decyzja wraz z pismem przewodnim organu drugiej instancji z dnia (...), jak wynika z pocztowego potwierdzenia odbioru, została doręczona K. G.-Z. w dniu (...) po uprzedniej, dwukrotnej próbie doręczenia decyzji pod błędne adresy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2005 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.s.a. - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Zatem wniesienie skargi w terminie stanowi podstawową przesłankę dopuszczalności skargi, czyli warunek prawidłowego zaskarżenia określonego aktu lub czynności. Termin do wniesienia skargi jest m.in. terminem ustawowym, co oznacza, że nie jest dopuszczalne jego skrócenie lub przedłużenie. Warunki dopuszczalności zaskarżenia określone są również w przepisie art. 58 § 1 p.s.a., w którym pkt 6 wskazuje, że sąd odrzuca skargę jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. W zakresie innych przyczyn mieści się niewątpliwie przesłanka istnienia zaskarżonego aktu lub czynności w chwili wniesienia skargi. Nie można bowiem wnieść środka zaskarżenia od aktu lub czynności przyszłej, choćby organ administracji publicznej w prowadzonym postępowaniu popełnił już takie nieprawidłowości, które zdaniem strony skarżącej, uniemożliwiają podjęcie aktu lub dokonanie czynności zgodnej z prawem (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wyd. Prawn. LexisNexis, Warszawa 2005, str. 273).

W konsekwencji, w przypadku stwierdzenia braku przesłanki dopuszczalności zaskarżenia, sąd zobowiązany jest skargę odrzucić.

Z tych względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji,