I SA/Wr 103/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3050098

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2020 r. I SA/Wr 103/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A S.A. z/s w L. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) listopada 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia:

I. odrzucić skargę;

II. zwrócić stronie kwotę 200 (słownie: dwieście) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, skarga na interpretację indywidualną prawa podatkowego nie zawierała zarzutów naruszenia prawa.

Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. wezwano skarżącą spółkę do uzupełnienia braków formalnych skargi przez wskazanie zgodnie z art. 57a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) przepisów prawa, których naruszenie skarżąca zarzuca organowi, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało odebrane przez stronę w dniu 18 czerwca 2020 r. (potwierdzenie odbioru k. 45). Z akt sprawy wynika, że w zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym oraz określać naruszenie prawa lub interesu prawnego.

Zgodnie z art. 57a p.p.s.a. skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie (...) może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego, a sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W niniejszej sprawie skarga nie wskazywała żadnych przepisów, których naruszenie strona zarzuca organowi. Zawierała zatem brak formalny, uniemożliwiający jej rozpoznanie. Jeżeli skarga dotknięta jest brakami, strona wzywana jest do ich uzupełnienia, a nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 49 § 1 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Skarżąca pomimo doręczenia jej wezwania do uzupełnienia braku formalnego skargi, w zakreślonym jej 7-dniowym terminie braku tego nie uzupełniła.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę orzekając jak w pkt I sentencji postanowienia.

Orzeczenie w pkt II o zwrocie uiszczonego wpisu znajduje oparcie w art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.