Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2005 r.
I SA/Wr 1022/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Ryszard Pęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. G. na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę z tytułu należnych zaliczek za poszczególne miesiące 1998 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) doręczono Syndykowi Masy Upadłości B. K. wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Wyznaczony termin upłynął w dniu (...). Dotychczas nie uzupełniono powyższego braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma,

od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

W rozpoznawanej sprawie pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, nie uzupełniono w zakreślonym terminie braku skargi, poprzez uiszczenie należnej opłaty sądowej.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji