Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664768

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2013 r.
I SA/Wr 1005/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżąca zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 18 czerwca 2013 r. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, że powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej na adres podany w skardze w dniu 3 lipca 2013 r. i odebrane przez dorosłego domownika tj. Z. G. (męża) (k. (...)).

Strona skarżąca w zakreślonym terminie nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Skoro zatem, strona skarżąca mimo skutecznie doręczonego wezwania nie uiściła należnej opłaty od skargi w zakreślonym siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem 10 lipca 2013 r., skarga złożona w tej sprawie podlega odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanego wyżej przepisu prawa

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.