Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777601

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2015 r.
I SA/Wa 981/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej kwotę (...) ((...)) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia (...) kwietnia 2015 r. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...). Postanowieniem tym organ utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...).

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 12 czerwca 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. W treści zarządzenia jednoznacznie wskazano podstawę prawną wezwania, tj. przepis § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu (...) czerwca 2015 r.

Do dnia (...) lipca 2015 r. w dokumentach księgowych Sądu nie odnotowano wpłaty kwoty 200 zł tytułem uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W dniu (...) czerwca 2015 r. skarżąca uiściła jedynie wpis w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wysokość wpisu od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 200 zł stosownie do § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca pomimo wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł uiściła wpis w kwocie (...) zł Nieuiszczenie kwoty 200 zł tytułem wpisu od skargi jest równoznaczne z nieuiszczeniem wpisu od skargi w wymaganej wysokości. Wobec bezskutecznego upływu terminu do uiszczenia należnego wpisu sądowego, skargę należało uznać za nieopłaconą.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w punkcie 1 postanowienia. O zwrocie wpisu sądowego Sąd orzekł, jak w punkcie 2 postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.