Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lipca 2016 r.
I SA/Wa 952/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A.K. pismem z dnia 24 maja 2016 r. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) kwietnia 2016 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy (...) z (...) lutego 2016 r. nr (...) ustalającą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w (...). Skarga przesłana została przez skarżącego bezpośrednio na adres Sądu, który przekazał ją organowi 1 czerwca 2016 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).

Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o jej odrzucenie z uchybieniem terminu, względnie jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skarga jako wniesiona z uchybieniem terminu podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - przywoływanej dalej jako "p.p.s.a.", skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że zaskarżona decyzja doręczona została skarżącemu w dniu 25 kwietnia 2016 r. Termin do wniesienia skargi do sądu upłynął zatem w dniu 25 maja 2016 r. Skarga została wprawdzie nadana w polskim urzędzie pocztowym 24 maja 2016 r., jednakże wniesiono ją wówczas bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W związku z tym za dzień wniesienia skargi do Sądu uznać należy dzień przesłania jej przez Sąd na adres organu, co miało miejsce w dniu 1 czerwca 2016 r. To zaś oznacza, że wniesiona ona została z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. i z tej przyczyny podlegać musi odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.