Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826663

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 września 2015 r.
I SA/Wa 952/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.M. na niewykonanie przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 25/13 postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2015 r. E.M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 25/13.

W dniu (...) września 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo E.M., którym strona skarżąca cofnęła ww. skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwany dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba, że uzna je za niedopuszczalne z przyczyn wskazanych w tym przepisie, co w sprawie niniejszej nie miało miejsca. Zdaniem Sądu cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne.

Wobec powyższego postępowanie sądowe należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.