Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786232

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 r.
I SA/Wa 951/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 951/14 wydanego w sprawie ze skargi R. M. i K. W. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 951/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...), nr (...) i decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Odpis nieprawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi organu P. F. w dniu (...) sierpnia 2014 r.

W dniu (...) września 2014 r. radca prawny B. T., działająca w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od powołanego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z treścią art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Skarga kasacyjna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentowanego przez radcę prawnego B. T., została wniesiona z przekroczeniem terminu do jej wniesienia. Skarga ta została bowiem wniesiona w dniu (...) września 2014 r., w sytuacji gdy ostatnim dniem na dokonanie czynności był dzień (...) września 2014 r. (poniedziałek). Jednocześnie Sąd stwierdza, że w aktach sprawy nie znajduje potwierdzenia wskazanie pełnomocnika organu o tym, iż opisany wyrok z dnia 29 maja 2014 r. został doręczony stronie w dniu (...) sierpnia 2014 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.