Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852224

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
I SA/Wa 945/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.