Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097890

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2011 r.
I SA/Wa 937/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. P., A. G.-H., K. K., D. K., B. K., M. S, H. M., H. M., K. M., R. M., B. K., T. K., K. K., T. K., J. S., R. M., C. K., S. K., Z. K., K. K., T. M. i M. J. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia odrzucić skargę A. G.-H., K. K., D. K., B. K., M. S, H. M., H. M., K. M., R. M., B.K., T. K., K. K., T. K., J. S., R. M., C. K., S. K., Z.K., K. K., T. M. i M.J.

Uzasadnienie faktyczne

I. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w imieniu własnym oraz A. G.-H., K. K., D. K., B. K., M. S., H. M., H. M., K. M., R. M., B. K., T. K., K. K., T. K., J. S., R. M., C. K., S. K., Z. K., K. K., T. M. i M. J. skargę z dnia 9 kwietnia 2011 r. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) marca 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwaniem z dnia 26 sierpnia 2011 r. Sąd zobowiązał wnoszącą skargę I.P. do usunięcia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych skargi poprzez przedłożenie pełnomocnictw procesowych do działania w imieniu A. G.-H., K. K., D. K., B. K., M. S, H. M., H. M., k.m., R. M., B. K., T. K., K. K., T. K., J. S., R. M., C. K., S. K., Z. K., K. K., T. M. i M. J. przed sądami administracyjnymi. Powyższe zostało doręczone I. P. w dniu 31 sierpnia 2011 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k-46). Odnosząc się do daty doręczenia przesyłki ostatnim dniem wykonania wezwania był dzień 7 września 2011 r. Z akt sprawy wynika, iż do tutejszego Sądu w terminie nadesłane zostały pełnomocnictwa od D. K., J. S., R. M. i K. K., jednakże pełnomocnictwa te nie upoważniały I. P. do występowania w imieniu ww. przed tutejszym Sądem. Ponadto w dniu 5 września 2011 r., a zatem także w zakreślonym terminie, do tutejszego Sądu nadesłane zostały pełnomocnictwa od K. K., Z. K., T. M., S. K. i M. S., lecz z treści ich wynika, że dotyczą one skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa o nr "(...)", a więc innym niż decyzja zaskarżona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Stosownie do art. 85 powołanej ustawy czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

I. P., która wniosła skargę w imieniu własnym oraz A. G.-H., K. K., D. K., B. K., M. S., H. M., H. M., K. M., R. M., B. K., T. K., K. K., T. K., J. S., R. M., C. K., S. K., Z. K., K. K., T. M. i M. J., została prawidłowo wezwana do usunięcia braków formalnych skargi wniesionej w imieniu A. G.-H., K. K., D. K., B. K., M.S., H. M., H. M., K. M., R. M., B. K., T. K., K. K., T. K., J. S., R. M., C. K., S. K., Z. K., K. K., T. M. i M.J. poprzez przedłożenie pełnomocnictw do występowania w imieniu ww. przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Wezwanie zostało doręczone I. P. skutecznie w dniu 31 sierpnia 2011 r. Termin do jego wykonania upłynął bezskutecznie w dniu 5 września 2011 r., gdyż do tego dnia nie zostały nadesłane żądane pełnomocnictwa z których wynikałoby, iż I. P. w przedmiotowej sprawie ma prawo do występowania w imieniu pozostałych skarżących. Jednocześnie z akt sprawy wynika, iż I. P. nie spełnia przesłanek określonych w art. 35 § 1 powołanej ustawy, aby w niniejszej sprawie być pełnomocnikiem K. K., Z. K., T. M., S.K., M. S., B. K., K. K., D. K., J. S., R. M., K. K., H. M., K. M., R. M., T. K., B. K., A. G. - H., T. K., H. M. i C. K. Stosownie bowiem z treścią ww. art. 35 § 1 pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. W przedmiotowej sprawie podnieść również należy, że zaskarżona decyzja została wydana w postępowaniu administracyjnym, którego stronami były jedynie I. P. i M.J. Natomiast pozostałe osoby, w imieniu których I. P. złożyła przedmiotową skargę występowały przed organem jako strony innego postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) marca 2011 r. nr (...).

Z powyższego wynika, iż skargę I. P. wniesioną w imieniu ww. należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i 6 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.