I SA/Wa 929/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SA/Wa 929/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807162

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r. I SA/Wa 929/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. B. z dnia 8 marca 2014 r. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia na podstawie art. 20 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) odrzucić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.