Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003451

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 r.
I SA/Wa 921/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Sędzia WSA Anna Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego postanawia: na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 921/17, stwierdzające z dniem 16 stycznia 2018 r. prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 921/17.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.