Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2916717

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 listopada 2010 r.
I SA/Wa 885/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sędziowie WSA: Emilia Lewandowska, Elżbieta Sobielarska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2010 r. sprawy ze skargi " P." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.