Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786225

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2014 r.
I SA/Wa 868/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

A. T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...), nr (...), wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 4 listopada 2014 r. została do Sądu zwrócona przesyłka skierowana do J. S. z adnotacją "adresat nie żyje".

Urząd Stanu Cywilnego w B. nadesłał w dniu 17 listopada 2014 r. skrócony odpis aktu zgonu ww. osoby.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.

W rozpoznawanej sprawie nastąpiła śmierć uczestnika postępowania, tj. J. S. W ocenie Sądu zaistniała więc przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego.

W niniejszej sprawie nie zachodzi także przesłanka z § 3 powołanego art. 124 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 124 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.