Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777595

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2015 r.
I SA/Wa 867/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. W. pismem z dnia 19 kwietnia 2015 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) uchylającą pkt (...) sentencji decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2014 r.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 25 czerwca 2015 r. wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca przedmiotowe zarządzenie została odebrana przez skarżącą osobiście w dniu 2 lipca 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta 16 akt sądowych).

Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 28 lipca 2015 r. przez Oddział Finansowo-Budżetowy tutejszego Sądu, w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak jest wpisu od skargi wniesionego przez skarżącą w wysokości 200 zł. Sprawdzony został okres do 27 lipca 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie zaś z przepisem art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, zawierającej odpis zarządzenia z dnia 25 czerwca 2015 r. o wezwaniu skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego, doręczone ono zostało w dniu 2 lipca 2015 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem w dniu 9 lipca 2015 r.

Z akt sądowych bezsprzecznie wynika, jak wskazano to powyżej, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi. Ponadto w piśmie z dnia 13 lipca 2015 r. skarżąca oświadczyła, że wpisu nie uiści.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.