I SA/Wa 858/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414054

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. I SA/Wa 858/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 858/17, w sprawie ze skargi J.L. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2017 r., nr (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 3 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 858/17, oddalił skargę J.L. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z (...) maja 2017 r., nr (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie 7 listopada 2017 r.

J.L. w piśmie z (...) listopada 2017 r. wniósł skargę kasacyjną, sporządzoną osobiście, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 858/17.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę kasacyjną należało odrzucić.

Na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: "p.p.s.a."), wojewódzki sąd administracyjny dokonuje wstępnej kontroli zażalenia, oceniając zachowanie terminu do jego złożenia, jego dopuszczalność oraz spełnienie wymogów formalnych. Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zażalenie sporządzone jest przez sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, będącego stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Ponadto, w sprawach wskazanych w art. 175 § 3 p.p.s.a. zażalenie takie może sporządzić także doradca podatkowy i rzecznik patentowy. Niespełnienie wymogu o charakterze bezwzględnym, wynikającego z art. 175 p.p.s.a., skutkuje odrzuceniem skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie, J. L., mimo prawidłowego pouczenia, sporządził osobiście skargę kasacyjną od wyroku oddalającego skargę. W konsekwencji skarga kasacyjna jest niedopuszczalna ze względu na niespełnienie wymogów, wynikających z art. 175 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.