I SA/Wa 852/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989329

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. I SA/Wa 852/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich.

Sędziowie WSA: Dariusz Chaciński (spr.), Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 5 września 2018 r. sprawy ze skargi (...) S.A. z siedzibą w (...) na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...);

2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz (...) S.A. z siedzibą w (...) kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.