Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2911049

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2010 r.
I SA/Wa 850/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sędziowie WSA: Elżbieta Sobielarska, Bogdan Wolski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2010 r. sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu podania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.