Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777593

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
I SA/Wa 841/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Gdesz.

Sędziowie WSA: Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.), Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A. K., M. T., U. T. i L. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu postanawia:

1.

dopuścić do udziału w sprawie J. B.;

2.

odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie E. O. i D. P.

Uzasadnienie faktyczne

A. K., M. T., U. T. i L. W. złożyli skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2013 r., nr (...), utrzymujące w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2012 r., nr (...), odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy (...) z dnia (...) lutego 1979 r., nr (...), na mocy której doszło do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w (...) przy u. (...).

Na etapie postępowania sądowego odrębnymi pismami wnioski o dopuszczenie do udziału w sprawie złożyli J. B., E. O. i D. P.

Pełnomocnik J. B. przy piśmie z dnia 2 kwietnia 2015 r. przedłożył poświadczony za zgodność z oryginałem wyciąg z aktu notarialnego z dnia 2 marca 2015 r.

J. B. w imieniu własnym oraz w imieniu D. P. oraz E. O. oświadczyli, że dokonują częściowych działów spadku po W. D. oraz po A. D. oraz podziału majątku dorobkowego ww. bez spłat i dopłat oraz zniesienia wspólności praw między J. B. oraz E. O., w ten sposób, że prawa i roszczenia (w tym ekspektatywę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) wynikające z przepisów dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz wszelkich innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących nieruchomości położonej w W., przy ulicy (...), przysługiwać będą w całości J. B.

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd dopuścił do udziału w sprawie J. B. oraz odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie E. O. i D. P.

Przejęcie w całości przez J. B. praw i roszczeń związanych z nieruchomością położoną w W. przy ul. (...) oznacza, że E. O. i D. P. nie mają interesu prawnego do uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym ww. nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nie tylko strona postępowania zwykłego zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji.

Należy mieć przy tym mieć jednak na uwadze, że "Pojęcie strony, jakim posługuje się art. 28 k.p.a. może być wyprowadzone tylko z przepisów prawa materialnego, czyli z normy prawnej, która stanowi podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku" (wyroku NSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 1995 r., I SA 1326/93, Glosa 1996, nr 1, z glosą I. Lipowicz i A. Agopszowicza).

W dacie wydania postanowienia, w związku przejęciem przez J. B. całości praw i roszczeń związanych z nieruchomością przy ul. (...), E. O. i D. P. nie legitymowały się żadnym prawem czy roszczeniem wynikającym z przepisów prawa materialnego. Nie posiadały zatem interesu prawnego do bycia stroną czy też uczestnikiem w przedmiotowym postępowaniu.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.