Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786218

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2014 r.
I SA/Wa 825/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. N. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie: sprostowania z urzędu oczywistej omyłki postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego A. D. kwotę 120,00 zł. (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł. (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, łącznie kwotę 147,60 zł. (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. N. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki.

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego z urzędu, w pozostałym zakresie wniosek oddalono. Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...), na pełnomocnika skarżącego został wyznaczony w dniu 16 września 2014 r. radca prawny A. D.

W dniu 13 października 2014 r. (data stempla biura podawczego) pełnomocnik skarżącego poinformował, że nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku Sądu, o czym poinformował skarżącego, w przesłanym do niego w dniu 8 października 2014 r. piśmie oraz opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Jednocześnie pełnomocnik wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu oświadczając, że koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części. Pełnomocnik załączył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radcy prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej radców prawnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. Nr 490 j.t.).

W niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia. Stosownie do jego treści za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1 lit. c tj. 240,00 złotych, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny-75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120,00 złotych.

W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach (23%).

Mając na uwadze fakt, iż wyznaczony pełnomocnik sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 r. należało mu przyznać wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 złotych - łącznie kwotę 147,60 złotych.

O powyższym orzeczono, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b wyżej powołanego Rozporządzenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.