Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786217

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 października 2014 r.
I SA/Wa 823/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.F. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2014 r. zawiadomiono strony postępowania o terminie rozprawy. List polecony zawierający zawiadomienie o terminie rozprawy skierowany do skarżącego - J. F. wrócił z adnotacją poczty: "nie żyje".

Z nadesłanego do Sądu aktu zgonu wynika, że J. F. zmarł w dniu (...) sierpnia 2014 r.

Zasadne jest zatem zawieszenie postępowania sądowego do czasu ustalenia następców prawnych zmarłego.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.