Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072474

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lutego 2016 r.
I SA/Wa 816/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. C. i Z. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 r. oddalającego skargę I. C., M. C. i Z. C. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z przepisem art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - powoływana dalej jako "p.p.s.a.", skargę kasacyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 141 § 2 w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

Jak wynika z akt sprawy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 26 listopada 2015 r. oddalającego skargę I. C., M. C. i Z. C. złożył F. T. w imieniu I. C. i odpis ww. orzeczenia został doręczony jedynie jemu. Pozostałe strony postępowania nie składały natomiast wniosku o sporządzenie i doręczenie powyższego wyroku, co za tym idzie orzeczenie to nie zostało im w ogóle doręczone.

Skoro odpis wyroku wraz z uzasadnieniem nie został doręczony ani M. C. ani Z. C., to nie rozpoczął biegu termin wskazany w powołanym wyżej przepisie art. 177 § 1 p.p.s.a., a zatem złożona w ich imieniu skarga kasacyjna, jako wniesiona bez uprzedniego wyczerpania trybu do jej wniesienia, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.