I SA/Wa 809/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3023409

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r. I SA/Wa 809/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. S. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) marca 2019 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz skarżącej C. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) marca 2019 r. C. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z (...) marca 2019 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z 23 kwietnia 2018 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez złożenie oryginału bądź poświadczonej kopii pełnomocnictwa procesowego upoważaniającego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi. Zarządzeniem z 8 maja 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Odpis ww. wezwań został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 16 maja 2019 r.

W dniu (...) maja 2018 r. uiszczono wpis sądowy w kwocie 100 zł. Pełnomocnik skarżącej nie złożył jednak pełnomocnictwa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) powoływanej dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie oryginału bądź poświadczonej kopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi.

Odpis ww. wezwania został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu (...) maja 2019 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 23 maja 2019 r. Pełnomocnik skarżącej, pomimo wyznaczonego terminu, nie uzupełnił braków formalnych skargi i z tego względu skarga podlegała odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.