Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138355

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2016 r.
I SA/Wa 800/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. i M. Z. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) marca 2016 r., znak: (...) w przedmiocie reformy rolnej postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącym M. Z. i M. Z. solidarnie kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) kwietnia 2016 r. (data nadania) M. Z. i M. Z. (dalej: skarżące) wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) marca 2016 r., znak: (...) w przedmiocie reformy rolnej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi podnosząc, że została ona złożona przedwcześnie, bowiem w stosunku do zaskarżonej decyzji z (...) marca 2016 r. został złożony wniosek o uzupełnienie co do rozstrzygnięcia. W wyniku rozpoznania ww. wniosku Minister postanowieniem z dnia (...) maja 2016 r. znak: (...) odmówił uzupełnienia ww. decyzji. Zgodnie natomiast z regulacją art. 111 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, zwana dalej: k.p.a.), w przypadku wydania postanowienia o uzupełnieniu lub odmowie uzupełnienia decyzji, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwaną dalej: p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 111 k.p.a. Zgodnie bowiem z art. 111 § 1 strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia (art. 111 § 1b k.p.a.). Jeżeli organ postanowieniem uzupełni bądź odmówi uzupełnienia decyzji, to wówczas termin dla strony do wniesienia skargi (dotyczy to odpowiednio odwołania lub powództwa) biegnie od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia w tym przedmiocie. Takie szczególne uregulowanie terminu do wniesienia skargi wynika wprost z art. 111 § 2 k.p.a.

W niniejszej sprawie do organu w dniu (...) kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek w trybie art. 111 § 1 k.p.a. o uzupełnienie zaskarżonej decyzji Ministra z (...) marca 2016 r. Postanowieniem z (...) maja 2016 r. organ odmówił uzupełnienia decyzji. Postanowienie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu (...) czerwca 2016 r. Natomiast przedmiotowa skarga została wniesiona (...) kwietnia 2016 r., a więc przedwcześnie i z tego względu jest ona niedopuszczalna.

Mając na uwadze powołane okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.