I SA/Wa 782/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1589803

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. I SA/Wa 782/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.Z. i A.R. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lutego 2012 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 marca 2012 r. B.Z. i A.R. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lutego 2012 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa.

Zarządzeniem z dnia 18 września 2013 r. Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

Jak wynika z akt sprawy powyższe wezwania doręczone zostały B.Z. (jako skarżącemu oraz pełnomocnikowi skarżącej A.R.) w dniu 11 października 2013 r. Termin do jego wykonania upływał zatem w dniu 18 października 2013 r.

W dniu 18 października 2013 r. B.Z. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2013 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Od powyższego postanowienia B.Z. wniósł sprzeciw.

Orzeczeniem z dnia 28 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu zwolnienia od kosztów sądowych. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt I OZ 206/14 oddalił zażalenie skarżącego na powyższe orzeczenie sądu pierwszej instancji.

Pismem z dnia 22 maja 2014 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Sądu z dnia 18 września 2013 r. W terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżący (podobnie jaki i wcześniej A.R.) nie uiścił wymaganego wpisu sądowego, co potwierdził Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Warszawie adnotacją z dnia 18 czerwca 2014 r. zamieszczoną na karcie 104 verte akt sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismem takim jest między innymi skarga (art. 230 § 2). Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sądowych sprawy wynika, że strona skarżąca do dnia dzisiejszego pomimo prawidłowego doręczenia wezwań Sądu, nie uiściła wymaganego wpisu sądowego. Skarga podlega więc odrzuceniu.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.