Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2015 r.
I SA/Wa 776/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. K.,.Z. K. i U. G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) sierpnia 2015 r., sygn. akt (...) w sprawie ze skargi A. K., Z. K. i U. G. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

A. K., Z. K. i U. G. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) marca 2015 r., nr (...), wydane w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 776/15 odrzucił skargę, z uwagi na nieuiszczenie wpisu od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie.

Ostatnie orzeczenie zostało doręczone A. K. - działającemu w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozostałych skarżących - w dniu 8 września 2015 r.

Pismem nadanym w dniu 13 września 2015 r. (data stempla pocztowego) wskazana uprzednio osoba wniosła skargę kasacyjną od powyższego postanowienia.

Skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez A. K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 175 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem przypadków, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona osobiście przez skarżącego - zatem skarga ta podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 178 w związku z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.