Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777587

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
I SA/Wa 762/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku E. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi E. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanawia: przyznać E. Z. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął w dniu 13 lipca 2015 r. (data stempla biura podawczego) formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnioskodawczyni wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawczynią pozostają dwie córki. Wnioskodawczyni podała, że nie uzyskuje żadnego dochodu oprócz alimentów przyznanych na córki od byłego małżonka po (...) zł na każdą z nich, co w sumie stanowi kwotę w wysokości (...) zł miesięcznie. Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie posiada domu, mieszkania, nieruchomości rolnej oraz innej, jak również zasobów pieniężnych czy przedmiotów wartościowych.

Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2015 r. wezwano wnioskodawczynię do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie z czego lub przy czyjej pomocy obecnie wnioskodawczyni wraz z dziećmi się utrzymuje, gdyż w nadesłanym formularzu wnioskodawczyni nie podała żadnego własnego źródła dochodu, poza alimentami na rzecz dzieci, które jak wskazała nie są wypłacane zarówno przez byłego małżonka, jak i Urząd Gminy. Zapytano wnioskodawczynię, czy jest osobą bezrobotną, a jeśli tak, to czy otrzymuje zasiłek dla osób bezrobotnych, jeśli tak, należało wskazać jego wysokość oraz czy wnioskodawczyni uzyskuje jakikolwiek dochód z tytułu zatrudnienia, bądź z tytułu wykonywania jakichkolwiek prac dorywczych, sezonowych, z umów zlecenia, czy o dzieło, jeśli tak, należało wskazać wysokość uzyskiwanego dochodu oraz tytuł z którego jest on uzyskiwany. Zwrócono się do wnioskodawczyni z zapytaniem, czy uzyskuje jakąkolwiek pomoc od organizacji społecznych lub państwowych (np. w postaci zasiłków stałych, celowych, dofinansowania do posiłków, inne,), jeśli tak, należało wskazać od kogo, w jakiej wysokości lub formie. Wezwano wnioskodawczynię do podania czy otrzymuje jakąkolwiek pomoc od rodziców, rodziny, znajomych, jeśli tak, należało wskazać od kogo, w jakiej wysokości lub formie. Zapytano wnioskodawczynię gdzie mieszka wraz z dziećmi (dom, mieszkanie) i jaki tytuł prawny posiada do zajmowanego lokalu (np. własność, wynajem, użyczenie, inne), gdyż w nadesłanym formularzu wskazała, że nie posiada zarówno domu, jak i mieszkania oraz czy ponosi koszty związane z mieszkaniem, domem bądź lokalem w którym obecnie przebywa wraz z dziećmi, jeśli tak, należało wskazać ich wysokość. Wezwano także wnioskodawczynię do podania orientacyjnej kwoty jaką miesięcznie przeznacza na bieżące potrzeby życia codziennego swoje oraz dzieci (tekst jedn.: na zakup żywności, odzieży, środków chemicznych). Ponadto, zwrócono się do wnioskodawczyni o nadesłanie wyciągów z konta bankowego z dwóch ostatnich miesięcy. Powyższe należało wykonać w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęły żądane dodatkowe wyjaśnienia. Z nadesłanych informacji wynika, że wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Wnioskodawczyni oświadczyła, że otrzymuje tylko alimenty na dzieci z Gminy w kwocie po (...) zł miesięcznie na każde dziecko. Wyjaśniła, że nie otrzymuje alimentów przyznanych dla niej przez Sąd Okręgowy w (...). Wnioskodawczyni podała, że miesięczny koszt utrzymania dzieci wynosi co najmniej (...) zł, z czego kwotę w wysokości (...) zł miesięcznie posiada z otrzymywanych na dzieci alimentów, a pozostałą kwotę otrzymuje od rodzice. Wnioskodawczyni oświadczyła, że gdyby nie pomoc rodziców nie dałaby sobie rady. Wyjaśniła, że po rozstaniu z byłym mężem zamieszkała wraz z dziećmi na zasadzie użyczenia u swoich rodziców. Wnioskodawczyni oznajmiła, że nie posiada żadnego majątku, dochodów, jak też nie otrzymuje żadnej pomocy od organizacji społecznych czy państwowych. Wskazała, że nie posiada także żadnych kont bankowych.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie z art. 245 § 1-3 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że wnioskodawczyni wykazała, że znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej ją do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Oceniono, że sytuacja majątkowa wnioskodawczyni utrzymującej się przy pomocy i wsparciu rodziców oraz z alimentów przyznanych na dzieci jest niewątpliwie na tyle trudna, że nie jest ona w stanie bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Z tego względu, przyznano wnioskodawczyni prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu.

Jednocześnie wskazać należy, że w sprawie nie orzekano w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, bowiem wnioskodawczyni zwolniona jest z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych z mocy ustawy. Zwolnienie to wynika z przepisu art. 239 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej (taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.