Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076811

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 listopada 2015 r.
I SA/Wa 743/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 marca 2015 r. J. T. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) uchylającą decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) listopada 2008 r. i stwierdzającą nieważność decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej z 1951 r.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 10 sierpnia 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca przedmiotowe zarządzenie, awizowana przez pocztę w dniu 18 sierpnia 2015 r. i w dniu 26 sierpnia 2015 r.r. nie została odebrana, w związku z czym w dniu 3 września 2015 r. nastąpił jej zwrot do nadawcy.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Oddział Finansowo-Budżetowy tutejszego Sądu, w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak jest wpisu od skargi wniesionego przez skarżącego bądź jej pełnomocnika w wysokości 200 zł. Sprawdzony został okres do 30 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie zaś z przepisem art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z adnotacji Urzędu Pocztowego, znajdującej się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, przesyłki zawierającej odpis zarządzenia o wezwaniu skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, pozostawiono w dniu 18 sierpnia 2015 r. w placówce pocztowej zawiadomienie o korespondencji pozostawiono zaś w oddawczej skrzynce pocztowej. Przesyłkę niniejszą awizowano ponownie w dniu 26 sierpnia 2015 r., a odpowiednio w dniu 3 września 2015 r. nastąpił jej zwroty do nadawcy. Wymogi skutecznego doręczenia zostały więc zachowane. Doręczenie zarządzenia z dnia 10 sierpnia 2015 r. stosownie do treści art. 73 § 1 i § 4 p.p.s.a., nastąpiło skutecznie w dniu 1 września 2015 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem w dniu 8 września 2015 r.

Z akt sądowych bezsprzecznie wynika, jak wskazano to powyżej, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.