Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632729

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2018 r.
I SA/Wa 722/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę. TS

Uzasadnienie faktyczne

E. J. pismem z 19 marca 2018 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Z akt spraw wynika, że na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w (...) z (...) sierpnia 2014 r. sygn. Akt (...), skarżąca jest ubezwłasnowolniona częściowo. Postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z (...) marca 2017 r., sygn. Akt (...), obowiązki kuratora skarżącej powierzono B. S. i przyznano mu prawo do reprezentowania jej praw w sprawach urzędowych oraz postępowaniach sądowych. Z kolei postanowieniem Sądu Rejonowego w (...) z (...) listopada 2017 r., sygn. Akt (...), zmieniono punkt 3 postanowienia o ustanowieniu B. S. kuratorem i przyznano mu prawo reprezentowania praw skarżącej wyłącznie w postępowaniu sądowym.

Pismem z 9 czerwca 2018 r. wezwano kuratora skarżącej do złożenia, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, oświadczenia czy popiera skargę wniesioną przez E. J.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie kurator w piśmie z 18 czerwca 2018 r. oświadczył, że nie popiera skargi wniesionej przez skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.

Zgodnie z art. 26 § 1 i 2 p.p.s.a., zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych (zdolność procesowa) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. Osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności w postępowaniu może je podejmować tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego (art. 27 p.p.s.a.). Przy czym osoba fizyczna niemająca zdolności procesowej to zarówno osoba niemająca w ogóle zdolności procesowej, jak i osoba posiadająca ograniczoną zdolność procesową, gdy chodzi o sprawy, w których nie może dokonywać czynności samodzielnie. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator ustanowiony przez sąd, który reprezentuje osobę ubezwłasnowolnioną częściowo w zakresie określonym przez sąd. W takim stanie rzeczy czynności w postępowaniu sądowym za stronę, która nie ma zdolności procesowej może podejmować tylko jej przedstawiciel ustawowy. Oznacza to, że czynności podejmowane przez stronę niemającą zdolności procesowej, z pominięciem kuratora, który jest jej przedstawicielem ustawowym i został umocowany do jej reprezentowania, nie mogą wywołać skutku w postaci merytorycznego rozpoznania przez sąd zgłoszonych przez nią wniosków i środków odwoławczych (por. postanowienie NSA z 28 lipca 2005 r., II OZ 636/05, dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zdaniem Sądu, skarżąca jako osoba częściowo ubezwłasnowolniona nie może samodzielnie występować w postępowaniu sądowym z uwagi na brak zdolności procesowej. Czynności w postępowaniu sądowym za stronę, która nie ma zdolności procesowej może bowiem podejmować tylko jej kurator ustanowiony przez sąd.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że skarżąca sporządziła i wniosła skargę osobiście, a ustanowiony dla niej kurator nie poparł tej skargi.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a. orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.