Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076810

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2015 r.
I SA/Wa 684/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym całkowitym w sprawie ze skargi A. K. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) maja 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania pozostawić wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca A. K. wnioskiem z dnia 15 maja 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa pomocy w sprawie z jej skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) marca 2015 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania. Z uwagi na okoliczność, że przedmiotowy wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu, przy piśmie z dnia 27 maja 2015 r. Sekretariat Sądu przesłał skarżącej urzędowy formularz wnioski o przyznani prawa pomocy, celem jego wypełnienia i odesłania w terminie 7 dnie od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W związku z brakiem nadesłania ww. urzędowego formularza, zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 4 sierpnia 2015 r. pozostawiono wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. A. K. wniosła sprzeciw od powyższego zarządzenia referendarza sądowego, wobec czego wobec czego straciło ono moc, a sprawa z wniosku o przyznanie prawa pomocy podlega rozpoznaniu na nowo.

W związku z zawartym w sprzeciwie oświadczeniem strony, że w dniu 19 maja 2015 r. nadała listem poleconym poza pismem procesowym również wypełniony formularz o przyznanie prawa pomocy, pismem z dnia 2 września 2015 r. wezwano skarżącą do wskazania czy w dniu 19 maja 2015 r. nadała w placówce pocztowej dwie przesyłki kierowanie do WSA w Warszawie, a jeśli tak do nadesłania dowodów nadania obu przesyłek.

W odpowiedzi skarżąca poinformowała, że nadała dwie przesyłki jednym listem poleconym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Zgodnie natomiast z art. 252 § 2 p.p.s.a., wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się do sądu na urzędowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245). Zgodnie z § 2 ust. 3 tego rozporządzenia, jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez osobę fizyczną na urzędowym formularzu, przesyła się stronie formularz w celu jego wypełnienia. Stosownie natomiast do art. 257 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy. Jak wynika z akt sprawy pomimo wezwania Sądu nie nadesłała wypełnionego urzędowego formularza. Pomimo oświadczenia skarżącej, że w dniu 19 maja 2015 r. przesłała ww. formularz, w akrach brak jest takiego. Również z pisma skarżącej z dnia 15 września 2015 r. oraz nadesłanego wraz z nim potwierdzenia nadania, nie wynika aby wniosek ten został przez nią nadesłany do Sądu.

W tej sytuacji wniosek należało pozostawić bez rozpoznania.

Na marginesie wskazać należy, że rozstrzygnięcie niniejsze nie oznacza, że skarżąca została pozbawiona możliwości ubiegania się przyznanie jej prawa pomocy w postępowaniu przed tutejszym sądem. Strona może bowiem ponownie wystąpić z wnioskiem o przyznanie jej prawa pomocy, składając wniosek na urzędowym formularzu.

W tej sytuacji na podstawie art. 257 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarządzono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.