Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806147

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 września 2013 r.
I SA/Wa 655/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas (spr.), Joanna Skiba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2013 r. sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...);

2.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) o pozostawieniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego bez rozpatrzenia.

W uzasadnieniu decyzji Kolegium podało, że Prezydent Miasta O. decyzją z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) orzekł o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawniona do ukończenia 18 roku życia- E. Ż.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła A. Ż.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. rozpatrując odwołanie ustaliło, że A. Ż. w dniu 20 września 2012 r. złożyła do MOPR w O. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla córki E. Ż. załączając do niego zaświadczenie Urzędu Skarbowego w O. informujące o dochodach wnioskodawczyni za 2011 r., zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, odpis skrócony aktu urodzenia E. Ż. oraz kserokopię dowodu osobistego. W dniu 23 października 2012 r. organ I instancji wezwał A. Ż. do uzupełnienia wniosku pod rygorem wydania decyzji o pozostawieniu go bez rozpatrzenia, gdyż nieprawidłowo wpisała w nim stan cywilny. W dniu 5 listopada 2012 r. skarżąca złożyła oświadczenie podnosząc, że stan cywilny wpisała prawidłowo, gdyż wyrok rozwodowy z dnia 26 kwietnia 2004 r. oparty jest na fałszerstwach i nie może pozostawać w obrocie prawnym.

Organ odwoławczy podniósł, ze zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania (§ 5.1. rozporządzenia). W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (§ 5.3 rozporządzenia).

Kolegium stwierdziło, ze złożony w niniejszej sprawie wniosek zawiera niezgodny ze stanem faktycznym wpis dotyczący stanu cywilnego (" nieprawna separacja"), gdyż jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy wyroku Sądu Okręgowego w O.z dnia (...) kwietnia 2004 r. sygn. akt (...) A. Ż. jest osobą rozwiedzioną. Wniosek pomimo wezwania nie został przez wnioskodawczynię poprawiony w związku z czym organ II instancji uznał, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa. Organ odwoławczy podkreślił, że organ właściwy wierzyciela ustalając prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego postępuje zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozporządzeniem wykonawczym do niej. Niezastosowanie się zaś do wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie musi skutkować wydaniem decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła A. Ż.podnosząc, że spełnia warunki do otrzymania świadczenia alimentacyjnego na rzecz córki. Skarżąca w uzasadnieniu skargi opisała swoją sytuację rodzinną i materialną, w szczególności postępowanie dłużnika alimentacyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że sąd w zakresie dokonywanej kontroli bada czy organ administracji orzekając w sprawie nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Należy dodać, że zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sad rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi ani powołana podstawa prawna.

Rozpoznając sprawę niniejszą w ramach powyższych kryteriów skargę należy uznać za zasadną.

Tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie z treścią przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r.r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.) postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń. Wzór takiego wniosku określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Stosownie natomiast do § 5 ust. 1 powyższego rozporządzenia, w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, organ właściwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Zgodnie zaś z § 5 ust. 3 tego rozporządzenia, w przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

A. Ż. w dniu 20 września złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla córki E. Ż., do którego załączyła zaświadczenie Urzędu Skarbowego w O. informujące o dochodach wnioskodawczyni za 2011 r., zaświadczenie Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w O. o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, odpis skrócony aktu urodzenia E. Ż. oraz kserokopię dowodu osobistego. Jak ustalił organ odwoławczy wnioskodawczyni spełnia kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia. Złożyła ona wniosek jako przedstawiciel ustawowy małoletniej córki (uprawnionej do ewentualnego uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego) załączając wymagane dokumenty. Jedyną zaś przyczyną pozostawienia przedmiotowego wniosku przez organ I instancji bez rozpatrzenia było jego nieprawidłowe wypełnienie poprzez wpisanie w formularzu wniosku stanu cywilnego wnioskodawczyni " nieprawna separacja" i niepoprawienie go mimo prawidłowego wezwania przez organ, gdy tymczasem ze znajdującego się w aktach sprawy odpisu wyroku Sadu Okręgowego w O. z dnia (...) kwietnia 2004 r. sygn. akt (...) wynika, że A. Ż. jest osobą rozwiedzioną i wiedzę tę w dacie wydawania decyzji posiadał organ I instancji. W tej sytuacji nie można zgodzić się z organami orzekającymi, ze brak prawidłowo wpisanego we wniosku stanu cywilnego uzasadnia pozostawienie go bez rozpoznania tym bardziej, że w niniejszej sprawie okoliczność powyższa nie ma żadnego wpływu na uprawnienie małoletniej E. Ż. do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a organ pomocy rodzinie posiada pełną wiedzę co do stanu rodzinnego i majątkowego A.Ż. Sad w niniejszym składzie podziela stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 8 marca 2012. sygn. akt I OSK 1791/11 i I OSK 1792/11 w sprawach dotyczących odmowy przyznania A. Ż. świadczeń z pomocy społecznej, w których to wyrokach Sąd stwierdził, że jej zachowaniu czy postawie trudno jest przypisać chęć wyłudzenia środków, można je raczej zdefiniować jako konsekwencje niepowodzeń osobistych, związanych z rozwodem i pretensjami jakie żywi z tego powodu do byłego męża. Takiej osobie, której postępowanie nie wydaje się racjonalne, właśnie z uwagi na przeżycia osobiste, nie można zarzucać złej woli, ale właśnie objąć pomocą. W związku z tym zaś, że organ pomocy rodzinie posiada pełną wiedzę co do stanu rodzinnego i majątkowego skarżącej, nie ma przeszkód, aby źle przez nią wypełniane wnioski poprawić skoro wiadomo jaki jest stan rzeczywisty, a którego nie chce ona przyjąć do wiadomości, w szczególności zważywszy na fakt, że stan ten potwierdzony jest dokumentem urzędowym.

W ocenie Sądu naruszenie § 5 ust. 3 cyt. wyż. rozporządzenia, stanowiło naruszenie przepisów prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zatem działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ weźmie pod uwagę wykładnię dokonaną przez orzekający w sprawie Sąd i stosując się do zasad postępowania administracyjnego wyda rozstrzygnięcie zgodne ze stanem faktycznym oraz stanem prawnym właściwym dla niniejszej sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.