I SA/Wa 596/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414053

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. I SA/Wa 596/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J.L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 596/17 w sprawie ze skargi J.L. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) lutego 2017 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 października 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 596/17 utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 2 sierpnia 2017 r. odmawiające przyznania J.L. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Odpis ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem, że na postanowienie nie przysługują środki odwoławcze - został doręczony skarżącemu w dniu 21 listopada 2017 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta 56 akt).

Pismem z dnia (...) listopada 2017 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że wniosek o przyznanie prawa pomocy rozpoznaje referendarz sądowy, a wojewódzki sąd administracyjny - rozpoznając sprzeciw od takiego orzeczenia - orzeka jako sąd drugiej instancji (art. 260 § 2 p.p.s.a.).

Od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego wydanego na skutek rozpoznania sprzeciwu nie przysługuje zażalenie, ani jakikolwiek inny środek zaskarżenia, ponieważ nie przewidują tego przepisy p.p.s.a. Stosownie bowiem do art. 194 § 1 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, albo w przypadkach wymienionych w punktach 1 - 10 tego paragrafu. W katalogu tym nie mieści się postanowienie wydane na skutek rozpoznania sprzeciwu.

W niniejszej sprawie na skutek rozpoznania sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 października 2017 r., utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 w związku z art. 194 § 1 oraz w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd odrzucił zażalenie jako niedopuszczalne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.