Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777578

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lipca 2015 r.
I SA/Wa 596/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia organu od prowadzenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E. O., pismem z dnia 18 marca 2015 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) wnosząc o jego uchylenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) lutego 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) odmówiło wyłączenia Prezydenta (...) od orzekania w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przez byłych właścicieli nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) o przyznanie prawa własności czasowej tego gruntu.

Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło jej odrzucenie.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd wezwał skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi poprzez wskazanie z imieniu nazwiska osoby, która w jej imieniu podpisała skargę. Jednocześnie zobowiązano skarżącą do nadesłania stosownego pełnomocnictwa procesowego dla osoby, która podpisała skargę z upoważnienia.

Wezwanie powyższe zostało doręczone skarżącej w dniu 8 maja 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta 7 akt sadowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi tego rodzaju określa art. 46 p.p.s.a. stanowiąc § 3, że jeżeli pismo wnosi pełnomocnik strony, to do pisma tego należy dołączyć pełnomocnictwo. W razie nieuzupełnienia, mimo stosownego wezwania, wskazanego braku skargi, należy ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie, jak wskazano powyżej, E. O. nie uzupełniła braków formalnych skargi poprzez wskazanie osoby, która podpisała w jej imieniu skargę oraz nadesłania stosownego pełnomocnictwa.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 46 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.