Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097888

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 października 2011 r.
I SA/Wa 577/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej W.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 577/11 oddalającego skargę W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 577/11 oddalił skargę W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

Odpis nieprawomocnego wyroku z dnia 16 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 577/11 wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 5 sierpnia 2011 r.

W dniu 26 sierpnia 2011 r. W.K. wniósł od powyższego wyroku sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 175 § 1 wskazanej ustawy skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem § 2 i § 3 ww. artykułu. Stosownie do treści art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Z akt sprawy wynika, że skarżący wniósł skargę kasacyjną, którą sporządził osobiście nie będąc do tego uprawnionym.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie wskazanego art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.