Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840430

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 listopada 2015 r.
I SA/Wa 552/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Marciniak po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S. o wyłączenie Sędziów Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi P. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia: - odrzucić wniosek - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.