Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826654

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2015 r.
I SA/Wa 542/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 542/15 odrzucił skargę T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) - z uwagi na brak drogi sądowej (art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Postanowienie Kolegium wydane zostało na podstawie art. 37 k.p.a.

Wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2015 r. T. G. reprezentowana przez pełnomocnika wyznaczonego z urzędu wystąpiła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zarządzeniem z dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd wystąpił do pełnomocnika skarżącej o wskazanie, czy w związku z treścią postanowienia Sądu z dnia 6 sierpnia 2015 r. podtrzymuje swój wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W dniu 3 września 2015 r. wpłynęło do Sądu pismo wskazanego uprzednio pełnomocnika skarżącej, który podtrzymał wniosek o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W myśl przepisu art. 88 ww. ustawy spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) przekazało do Sądu skargę wniesioną przez T. G., w części dotyczącej postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...). Skarga ta została uznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie za niedopuszczalną, z uwagi na brak drogi sądowej - bowiem na zaskarżone do Sądu postanowienie nie przysługuje zażalenie, a w konsekwencji skarga do sądu administracyjnego.

Zatem z uwagi na fakt, że wniesiona przez T. G. skarga nie jest dopuszczalna, bowiem akt, na który została wniesiona, jest aktem niepodlegającym kognicji sądu administracyjnego - nie można uznać, że strona uchybiła terminowi - o przywrócenie którego wniosła. Termin ten z uwagi na powołane okoliczności nie rozpoczął bowiem biegu.

Z tych względów, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), należało wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi - odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.