Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097886

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2011 r.
I SA/Wa 540/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2010 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 lutego 2010 r. G. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2010 r., nr (...) uchylającą decyzję Prezydenta W. z dnia (...) października 2009 r. nr (...), która zmieniła decyzję z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...) w części dotyczącej okresu jej obowiązywania w ten sposób, że zasiłek stały przyznano G. R. do dnia 30 listopada 2008 r. i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

W dniu 10 lutego 2011 r. do tutejszego Sądu wpłynął odpis skrócony aktu zgonu nr (...) z którego wynika, że skarżący G. R. zmarł w dniu (...) października 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Zaskarżona decyzja dotyczyła przyznania G. R. zasiłku stałego. Świadczenie takie nie ma charakteru cywilnoprawnego i nie podlega dziedziczeniu, bowiem do spadku nie należą prawa majątkowe wynikające z przepisów należących do innych działów prawa (prawa administracyjnego, prawa finansowego). Zatem przedmiot niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą skarżącego, który zmarł w toku tego postępowania.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.