Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072456

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2016 r.
I SA/Wa 490/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Gminy (...) o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w sprawie ze skargi Gminy (...) na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji administracyjnej postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) października 2013 r. nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

Gmina (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...), znak (...) (...) utrzymującą w mocy decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) odmawiającą uchylenia decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr (...), którą stwierdzono nieważność decyzji Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 1992 r. przekazującej nieodpłatnie na własność Gminy (...) mienie ogólnonarodowe (państwowe) obejmujące nieruchomość oznaczoną nr (...), położoną w obrębie (...). W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr (...). Uzasadniając wniosek skarżąca podniosła, że utrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji może prowadzić do zaistnienia stanu niepewności w zakresie własności objętej zaskarżoną decyzją nieruchomości. Wyjaśniła, że nieruchomości objęte decyzją wznowieniową przez lata stanowiły istotny składnik majątku Gminy (...), dlatego też wykonanie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr (...) może doprowadzić do znacznego utrudnienia w realizacji istotnych zadań publicznych organu samorządu terytorialnego. Skarżąca wskazała jednocześnie, że decyzja ta nie została dotychczas wykonana a osoby uprawnione nie dokonały jeszcze zmiany wpisu właściciela w księdze wieczystej. Skarżąca wyjaśniła, że po rozpoznaniu niniejszej sprawy przez Sąd może okazać się konieczna ponowna ocena prawidłowości decyzji uwłaszczeniowej. W międzyczasie zaś może dojść do zmiany stanu prawnego nieruchomości np. poprzez jej sprzedaż.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to również aktów prawnych wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach w granicach tej samej sprawy (art. 61 § 3 in fine p.p.s.a.). W sprawie niniejszej strona skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr (...), której dotyczą zaskarżone w niniejszej sprawie decyzje organów wydane w postępowaniu nadzorczym.

Z treści powyższego przepisu wynika, że podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest istniejące realne niebezpieczeństwo zaistnienia takiej szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Celem omawianej instytucji jest zatem ochrona strony przed wystąpieniem nieodwracalnych skutków lub znacznej szkody przed zbadaniem przez sąd administracyjny legalności zaskarżonego aktu.

Badając całokształt okoliczności sprawy uznać należało, że zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) października 2013 r. zasługiwał na uwzględnienie. Decyzja stwierdzająca nieważność orzeczenia w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, może bowiem, zdaniem Sądu, spowodować istotną zmianę stosunków w sferze prawa własności nieruchomości objętej tą decyzją. Przywrócone bowiem zostają prawa byłych właścicieli, którzy mogą podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących im praw własności. Oznacza to realną możliwość zbycia nieruchomości, która może doprowadzić do sytuacji, której skutki będą trudne do odwrócenia, zaś organ administracyjny działający w granicach swojej właściwości i kompetencji nie będzie miał możliwości prawnych zniweczenia skutków cywilnoprawnych, które mogą powstać w wyniku zawartej umowy sprzedaży. Stanowisko takie wyraził już zresztą Sąd w postanowieniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. wydanym w sprawie o sygnaturze I SA/Wa 920/14, w którym wstrzymał wykonanie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) stycznia 2014 r., nr (...) utrzymującej w mocy decyzję z dnia (...) października 2013 r., nr (...), której wstrzymania dotyczy złożony w niniejsze sprawie wniosek.

Zasadne jest zatem wstrzymanie wykonania takiej decyzji w sytuacji, w której kontroli Sądu poddana została decyzja o odmowie jej uchylenia wydana po wznowieniu postępowania dotyczącego decyzji o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.