Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777565

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
I SA/Wa 484/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W.K. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej dla osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: przywrócić termin do złożenia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta (...) z dnia (...) grudnia 2013 r. odmawiającą przyznania pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na R.K. Odpis powyższej decyzji został doręczony w dniu 21 stycznia 2015 r.

Pismem z dnia 4 marca 2015 r. W.K. złożyła skargę na powyższa decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. We wniosku wskazała, że uchybienie terminowi do złożenia skargi nastąpiło bez jej winy gdyż przesyłkę zawierającą odpis decyzji SKO odebrał jej syn R.K., który jest ubezwłasnowolniony. Syn nie przekazał jej przedmiotowej przesyłki. Skarżąca odnalazła przesyłkę zawierającą przedmiotową decyzję dopiero w dniu 4 marca 2015 r. w rzeczach syna". Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nadany został w dniu 5 marca 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - powoływana dalej jako "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 powołanej ustawy).

W przedmiotowej sprawie odpis zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławcze w (...) doręczony został w dniu 21 stycznia 2015 r. Termin na wniesienia skargi na tę decyzję upływał zatem w dniu 20 lutego 2015 r. Jak wynika jednak ze znajdującego się aktach administracyjnych sprawy, zwrotnego potwierdzenia odbioru, odbiór przesyłki kwitował syn skarżącej R.K.

Rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Sąd uznał, że zasługuje on na uwzględnienie. Za przesłankę usprawiedliwiającą uchybienie terminu Sąd przyjął okoliczność, że osoba kwitująca odbiór przesyłki zawierającej odpis zaskarżonej decyzji jest całkowicie ubezwłasnowolniona, co potwierdza znajdujące się w aktach sprawy Zaświadczenia Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) marca 2012 r. Jednocześnie jak wynika z oświadczenia strony, zawartego we wniosku o przywrócenie uchybionego terminu, przyczyny uchybienia terminowi ustały w dniu 4 marca 2015 r. Natomiast wniosek o jego przywrócenie wraz z e skarga nadany został w Urzędzie Pocztowym w dniu 5 marca 2015 r., a zatem z zachowaniem siedmioomowego terminu o którym mowa w art. 87 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.