Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138330

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
I SA/Wa 455/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia treści postanowienia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. S. (dalej: skarżący), pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia treści postanowienia Prezydent (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...).

Odpowiadając na skargę, organ wniósł o jej odrzucenie lub oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonego postanowienia wynika, że zostało ono doręczone skarżącemu w dniu (...) lipca 2015 r., zatem termin do jej wniesienia upływał z dniem (...) sierpnia 2015 r. Natomiast przedmiotowa skarga została wniesiona w dniu (...) sierpnia 2015 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu.

Nie ulega zatem wątpliwości, że skarga wniesiona została z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wobec czego podlegała odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.