Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1606184

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2011 r.
I SA/Wa 430/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

|Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) po rozpatrzeniu zażalenia W. K. na pismo Burmistrza |

|Gminy B. z dnia (...) grudnia 2010 r. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia. |

|W uzasadnieniu powyższego postanowienia organ odwoławczy wskazał, że pismem z 9 grudnia 2010 r. Kierownik Środowiskowy Ośrodka Pomocy |

|Społecznej w B. poinformował W. K., że jego podanie o poinformowanie prokuratury o sposobie traktowania go przez urzędników nie mieści się w |

|ustalonych formach pomocy społecznej. Powyższe pismo Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. W. K. odebrał osobiście w dniu |

|21 grudnia 2010 r. |

|W dniu 21 grudnia 2010 r. W. K. złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na pismo z dnia (...) grudnia 2010 r. Kierownika |

|Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. |

|Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...), na podstawie art. 134 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. |

|stwierdziło niedopuszczalność zażalenia. Organ odwoławczy wskazał, że pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia (...) grudnia 2010 |

|r. nie stanowi postanowienia, na które przysługuje zażalenie. |

|Na powyższe postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożył W. K., wnosząc o ustalenie|

|pomocy we wskazanym przez siebie zakresie. |

|W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wnosiło o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu |

|zaskarżonego postanowienia. |

Uzasadnienie prawne

|Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: |

|Skarga nie jest zasadna. |

|Przedmiotem dokonywanej kontroli jest postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia wydane w oparciu o art. 134 k.p.a. Powyższe |

|postanowienie zapadło we wstępnym postępowaniu organu odwoławczego, w którym organ podejmuje czynności mające na celu ustalenie, czy zażalenie |

|jest dopuszczalne oraz czy zostało wniesione z zachowaniem terminu. Na tym etapie organ odwoławczy badając dopuszczalność zażalenia nie może |

|wejść w ocenę jego zasadności - por. wyrok NSA z dnia 24 lutego 1992 r. sygn. akt I SA 1381/91 (ONSA 1992, Nr 3-4, poz. 80). |

|Zaskarżone do Sądu postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. ma charakter procesowy i nie rozstrzyga sprawy merytorycznie. Organ |

|odwoławczy zanim przystąpi do oceny merytorycznej zarzutów zażalenia musi w pierwszej kolejności zbadać dopuszczalność zażalenia. Właśnie z |

|uwagi na to, że zażalenie W. K. uznano za niedopuszczalne organ nie mógł przystąpić do merytorycznego rozpoznania sprawy. W konsekwencji |

|powyższego kognicja Sądu ograniczona została do oceny zgodności z prawem rozstrzygnięcia w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia, a więc |

|oceny czy w konkretnej sprawie faktycznie zaistniały przyczyny formalne do stwierdzenia niedopuszczalności wniesionego zażalenia. |

|W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zaskarżone postanowieniem złożonym przez W. K. pismo Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy |

|Społecznej w B. z dnia (...) grudnia 2011 r. jest odpowiedzią na pismo skarżącego w kwestii żądania zawiadomienia prokuratury o sposobie |

|traktowaniu go przez urzędników. W odpowiedzi Ośrodek Pomocy Społecznej w B. udzielił informacji, że powyższe żądanie nie mieści się w formach|

|udzielanej pomocy. Załatwienie tego rodzaju pisma przez organ administracji publicznej nie wymaga formy postanowienia i ma jedynie charakter |

|informacyjny. Od takiego pisma zażalenie nie jest dopuszczalne. Prawidłowo zatem organ odwoławczy postąpił uznając, że zachodzi |

|niedopuszczalność zażalenia (art. 134 k.p.a.w zw. z art. 144 k.p.a.). |

|W ocenie Sądu Samorządowe Kolegium Odwoławcze było w pełni uprawnione do stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia. Niedopuszczalność taka |

|obejmuje bowiem m.in. niedopuszczalność zażalenia z przyczyn przedmiotowych polegających na faktycznym braku (nieistnieniu) przedmiotu |

|zaskarżenia, co występuje np. w sytuacji, gdy kwestionowana czynność organu administracji nie jest w ogóle postanowieniem (zob.m.in. B. |

|Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 596). |

|Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. |

|U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł, jak w wyroku. |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.