Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826651

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
I SA/Wa 380/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej T. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 380/15 w sprawie ze skargi T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 380/15 odrzucił skargę T. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione. Orzeczenie to wraz z uzasadnieniem zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu (...) lipca 2015 r. (k-52).

Pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik T. G. - adwokat V. A. wniosła od powyższego postanowienia skargę kasacyjną, nie składając jednocześnie stosownego wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej jako p.p.s.a.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu (...) sierpnia 2015 r., zaś skarga kasacyjna została złożona w dniu (...) sierpnia 2015 r. (data stempla pocztowego).

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.