Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138324

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lipca 2016 r.
I SA/Wa 377/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W.M. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lutego 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lutego 2016 r. W. M. (dalej: skarżąca) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) lutego 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji.

Skarżąca wskazała w uzasadnieniu skargi, że uczestnik postępowania A.O. zmarła w dniu (...) listopada 2015 r.

Sąd zarządzeniem z (...) czerwca 2016 r. zwrócił się do pełnomocnika A.O. - W. W. - o udzielenie informacji, czy uczestniczka postępowania A. O. żyje, a jeśli nie o nadesłanie oryginału skróconego odpisu aktu zgonu ww. uczestniczki postępowania, w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania.

W piśmie z (...) lipca 2016 r. W. W. poinformowała Sąd, że A. O. zmarła w dniu (...) listopada 2015 r. w H., na dowód czego nadesłała notarialnie poświadczony odpis aktu zgonu wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z 124 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej jako: p.p.s.a.), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, tj. od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej strony albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Z uwagi na zgon uczestnika postępowania Sąd, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.