Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786211

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 listopada 2014 r.
I SA/Wa 375/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B.S. i A.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 375/14 w sprawie ze skargi A.K. i B.S. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości postanawia odrzucić skargę kasacyjną B.S.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 375/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A.K. i B.S. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości.

Wnioskiem z dnia 30 czerwca 2014 r. pełnomocnik ustanowiony przez A.K. złożył wniosek o sporządzenia uzasadnienia ww. wyroku.

Pismem datowanym na dzień 25 września 2014 r. A.K. i B.S. wniosły skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga kasacyjna wniesiona przez B.S. jest niedopuszczalna. Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - określanej dalej jako p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Stosownie do art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W rozpoznawanej sprawie warunki te nie zostały przez B.S. spełnione. Z treści tego przepisu wynika, że skarga kasacyjna nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji.

Oznacza to, że nie jest dopuszczalne złożenie skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, który nie podlega obowiązkowi uzasadnienia z urzędu, bez uprzedniego złożenia wniosku o jego uzasadnienie (tak m.in. postanowienie NSA z dnia 1 grudnia 2009 r. II GZ 267/09).

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Niewystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi "inną przyczynę" niedopuszczalności skargi kasacyjnej, uzasadniającą jej odrzucenie na podstawie art. 178 p.p.s.a. (m.in. postanowienia NSA z dnia 12 maja 2010 r. II OZ 422/10, z dnia 18 czerwca 2010 r. II OZ 568/10 i z dnia 7 lipca 2004 r. GZ 25/04).

Mając na uwadze opisaną powyżej sytuację stwierdzono, że wobec spełnienia dyspozycji tego przepisu w postaci niedopuszczalności skargi kasacyjnej nie kwalifikuje się ona do merytorycznego rozpoznania i podlega odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.