Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138322

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 lipca 2016 r.
I SA/Wa 364/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) od udziału w sprawie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 kwietnia 2015 r., uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2015 r. P. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) od udziału w sprawie.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 16 marca 2016 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez jej podpisanie bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi. W wezwaniu skierowanym do skarżącego wskazano, że dotyczy ono skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...).

Odpis ww. wezwania został doręczony skarżącemu w dniu 6 kwietnia 2016 r. Skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, albowiem w wyznaczonym terminie nie podpisał skargi, ani nie nadesłał podpisanego egzemplarza skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718) powoływanej dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Z kolei zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej własnoręczne podpisanie upłynął bezskutecznie w dniu 13 kwietnia 2016 r. Skarżący nie podpisał skargi, ani nie nadesłał podpisanego egzemplarza skargi. Wskazany brak formalny skargi nie został uzupełniony i z tego względu skarga podlegała odrzuceniu.

Jednocześnie wskazać należy, że skarga wniesiona przez skarżącego jest niedopuszczalna. W przedmiotowej sprawie przedmiotem skargi było postanowienie w przedmiocie odmowy wyłączenia członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) od udziału w sprawie.

Zgodnie z brzmieniem art. 27 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) powoływanej dalej jako "k.p.a.", członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 § 1 k.p.a. O wyłączeniu tego członka w przypadkach określonych w art. 24 § 3 k.p.a. postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu. Aby skarga na postanowienie w przedmiocie odmowy wyłączenia członka organu kolegialnego była dopuszczalna, postanowienie rozstrzygające wniosek o wyłączenie członka organu kolegialnego, musiałoby być postanowieniem na które służy zażalenie albo postanowieniem kończącym postępowanie albo rozstrzygającym sprawę co do istoty, a więc postanowieniem o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Postanowienie takie nie jest jednak postanowieniem, na które służy zażalenie, ponieważ zgodnie z art. 141 § 1 k.p.a. zażalenie przysługuje na postanowienia wydane w toku postępowania, gdy kodeks tak stanowi. Żaden z przepisów k.p.a. nie przewiduje zaś możliwości wniesienia zażalenia na tego typu postanowienie. Nie jest to również postanowienie, które kończy postępowanie, ani też postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty. Postanowienie to rozstrzyga wyłącznie kwestię wpadkową w prowadzonym postępowaniu.

Powołany przepis art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. w sposób wyczerpujący wymienia postanowienia na które służy skarga do sądu administracyjnego, tym samym skarga wniesiona na postanowienie, wykraczające poza ww. zakres przedmiotowy, jest niedopuszczalna i podlegać musi odrzuceniu zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Z tego względu skarga na postanowienie w przedmiocie odmowy wyłączenia członka organu kolegialnego jest niedopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.